สสวท. กับบทบาทของผู้นำในการผลักดันและขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ศึกษาของไทย ภายใต้การบริหารของ ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร

ภายใต้เส้นทางการผลักดันและขับเคลื่อนการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ผ่านมากว่า 44 ปี นั้น ถือว่า ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ สสวท. ถึง Read More.