สื่อการทดลองเสมือนจริง (Virtual Experiment)

บทความ, บทความฟิสิกส์

จากการศึกษาสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบัน พบว่าปัญหาส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในปัจจุบัน ก็คือ นักเรียนไม่ได้ทำการทดลองเนื่องมาจากการขาดแคลนอุปกรณ์การทดลอง การมีอุปกรณ์การทดลองแต่ไม่สามารถใช้งานได้ หรือมีไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน

เชิญอ่านบทความได้ โดยเข้าไปดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือ (ถ้าใช้เวลาโหลดนาน) คลิกที่รูปภาพ       

Comments

comments