สอนเพื่อทำข้อสอบ หรือ สอนก่อนแล้วค่อยทำข้อสอบ

บทความ, บทความด้านการเรียนการสอน

   ในยุคสมัยที่คะแนนจากการสอบของนักเรียนในการทำแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น O-NET PAT GAT หรือ PISA เป็นตัวชี้วัดสำคัญกับการประเมินคุณภาพของครู ผู้บริหารโรงเรียน และ หน่วยงานด้านการศึกษาต่าง ๆ แนวทางปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้นในชั้นเรียน คือ การจัดการสอนแบบบรรยายเพื่อพยายามครอบคลุมเนื้อหาที่จะมีในข้อสอบให้ครบ แล้วฝึกฝนให้นักเรียนทำข้อสอบ หรือ ที่เรียกด้วยคำและวลีสั้น ๆ ว่าการ “ติวเข้ม” หรือ “สอนเพื่อทำข้อสอบ” ซึ่งผลลัพธ์ ที่ได้ อาจจะเป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่ายในระยะสั้น แต่เมื่อวิเคราะห์ถึงผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว และ สมรรถนะของกำลังคนที่เป็นที่ต้องการในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันและอนาคต แนวทางดังกล่าวอาจเป็นวิธีการที่ไม่สอดคล้องกัน

   เชิญอ่านบทความ "สอนเพื่อทำข้อสอบ หรือ สอนก่อนแล้วค่อยทำข้อสอบ" โดย นายรักษพล ธนานุวงศ์ นักวิชาการ สสวท. ได้ด้วยการคลิกที่ภาพด้านล่าง ได้โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง หรือ อ่านจากนิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 194 ได้ที่ลิงค์ นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 194

 

 

Comments

comments