02: โมเดลการทำงานของสมองแบบคู่หน่วยความจำ

ทฤษฎีการเรียนรู้

ทฤษฎีการเรียนรู้แรกที่จะนำเสนอมาจากแนวความคิดของกลุ่มนักจิตวิทยาที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของระบบสมองที่เรียกว่า ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลผลข้อมูล (Information Processing Theory) โดยนักจิตวิทยากลุ่มนี้ได้มีการนำเสนอโมเดลที่อธิบายการทำงานของระบบสมองมนุษย์อยู่หลากหลายโมเดล แต่โมเดลที่ได้รับการยอมรับมากก็คือ โมเดลการทำงานของสมองแบบคู่หน่วยความจำ (A Dual Store Model of Memory) ที่นำเสนอโดย ริชาร์ด แอทคินสัน (Richard Atkinson) และ ริชาร์ด ซิฟฟริน (Richard Shiffrin) โมเดลนี้สามารถแสดงได้ดังรูป 1

02 K Dual Memory with Logo

รูป 1 โมเดลการทำงานของสมองแบบคู่หน่วยความจำ

 

การทำงานของสมองตามโมเดลแบบคู่หน่วยความจำนี้ จะประกอบไปด้วยสามส่วนหลัก โดยส่วนแรก คือ หน่วยรับข้อมูลจากประสาทสัมผัส (Sensory Register) จะทำหน้าที่รับข้อมูลจากภายนอกในรูปแบบของการมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรับรส และการสัมผัส แล้วส่งไปยังหน่วยประมวลผล โดยหน่วยประมวลผลจะมีหน่วยความจำสองแบบที่มีหน้าที่และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน คือ หน่วยความจำระยะสั้น หรือ หน่วยความจำสำหรับการประมวลผล (Short-term/Working Memory) ในส่วนนี้จะทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากจากหน่วยรับข้อมูลจากประสาทสัมผัสโดยใช้ข้อมูลจากหน่วยความจำหน่วยที่สองในการตีความ ซึ่งหน่วยความจำหน่วยที่สองนี้ คือ หน่วยความจำระยะยาว (Long-term Memory) จะมีหน้าที่เก็บข้อมูลที่ระบบสมองได้ทำการพิจารณาแล้วว่าเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญควรค่าแก่การจดจำเพื่อนำมาใช้ในอนาคต

03 K Computer

รูป 2 ส่วนประกอบที่สำคัญของคอมพิวเตอร์

 

โมเดลการทำงานของสมองแบบคู่หน่วยความจำจึงมีลักษณะคล้ายการทำงานของ คอมพิวเตอร์ที่ประกอบไปด้วย หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) แรม (RAM) และ รอม (ROM) ดังรูป 2 โดยที่หน่วยรับข้อมูลของคอมพิวเตอร์เปรียบได้กับหน่วยรับข้อมูลจากประสาท สัมผัสของระบบสมอง ซึ่งหน่วยรับข้อมูลของคอมพิวเตอร์นี้มีหน้าที่ในการรับข้อมูลจากภายนอกผ่าน ทางคีย์บอร์ด เมาส์ ไมโครโฟน หรือหน้าจอ (ในกรณีที่เป็นจอระบบสัมผัส) แล้วส่งข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลที่ประกอบไปด้วยหน่วยความจำสองแบบ คือ แรม (RAM) ซึ่งเปรียบได้กับ หน่วยความจำระยะสั้นของระบบสมอง โดยแรมจะมีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลแบบชั่วคราว เท่านั้น ในขณะที่หน่วยความจำหน่วยที่สองก็คือ รอม (ROM) หรือที่เรารู้จักคือ ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) จะเป็นหน่วยความจำหลักที่เก็บข้อมูลที่สำคัญต่างๆ เอาไว้ ซึ่งเปรียบได้กับหน่วยความจำระยะยาวของระบบสมองนั่นเอง

Comments

comments