คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า

บทความ, สาระน่ารู้

ท่ามกลางกระแสแห่ง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 มีความท้าทายต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะทางด้าน การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี หรือสิ่งแวดล้อม เราได้เตรียมคนไทย ให้พร้อมที่จะดำรงชีวิตในโลกอนาคต อย่างมีคุณภาพแล้วหรือยัง 

เชิญอ่านบทความ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทยในอีก 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  โดย ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว ได้ในนิตยสาร สสวท. ออนไลน์ฉบับที่ 204 ที่ลิงค์ นิตยสาร สสวท. ฉบับ 204 หรือ จากการคลิกที่ภาพด้านล่าง

 

Comments

comments