กิจกรรม: การเกิดบีตของเสียง

คลิปวีดิทัศน์, คลื่นกล และ เสียง

 

จุดประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการซ้อนทับระหว่างคลื่นเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง 2 แหล่งที่มีความถี่ต่างกันเล็กน้อย

วิธีทำกิจกรรม

  1. ต่อสายไฟจากเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงเข้ากับลำโพง โดยต่อลักษณะเดียวกันเป็น 2 ชุด ดังรูป ก
  2. หมุนปุ่มเลือกความถี่ของเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงทั้งสองเครื่องไปที่ 1 กิโลเฮิรตซ์ ปรับความดังของเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงทั้งสองให้พอเหมาะและเท่ากัน 
  3. ค่อยๆ หมุนปุ่มปรับความถี่อย่างละเอียดของเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงตัวใดตัวหนึ่งให้มีความถี่ต่างกันเล็กน้อย ดังรูป ข แล้วรับฟังเสียงที่ด้านหน้าของลำโพงทั้ง 2 ตัว
  4. ปิดเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงตัวใดตัวหนึ่ง แล้วรับฟังเสียงจากลำโพงที่เหลือ เปรียบเทียบกับเสียงที่ได้ยินจากลำโพงทั้งสองตัว
23 บีต 2ก 23 บีต 2ข
ก. การติดตั้งอุปกรณ์ ข. เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียง

รูป การจัดอุปกรณ์กิจกรรมการเกิดบีตของเสียง

วีดิทัศน์การทำกิจกรรม

คำถามชวนคิด

  • ความดังของเสียงที่ได้ยินจากแหล่งกำเนิดเสียงแหล่งเดียวกับเสียงที่ได้ยินจากแหล่งกำเนิดเสียงสองแหล่งที่มีความถี่ต่างกันเล็กน้อย แตกต่างกันอย่างไร

Comments

comments