ต้อนรับปีแห่งแสง กับกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง แสงเลเซอร์

บทความ, บทความฟิสิกส์

   แสงเลเซอร์เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการใช้แสงเลเซอร์ในการสแกนบาร์โค้ดในร้านสะดวกซื้อ การใช้แสงเลเซอร์อ่านแผ่นดีวีดีเพื่อชมภาพยนตร์ การใช้แสงเลเซอร์ในการพิมพ์เอกสารเพื่อให้ได้ภาพและตัวอักษรที่คมชัด หรือ การใช้แสงเลเซอร์สำหรับการรักษาผิวหนังหรือสายตาที่ผิดปกติ

       ในที่นี้ ขอนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (inquiry) เกี่ยวกับแสงเลเซอร์สำหรับผู้เรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายโดยนอกจากจะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแสงเลเซอร์ให้กับผู้เรียนที่สนใจแล้ว ยังเป็นการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น
เนื่องในวาระที่องค์การสหประชาชาติ หรือ UN (United Nations) ได้ประกาศให้ปี ค.ศ. 2015 เป็นปีแห่งแสง (International Year of Light and Light-Based Technology) ซึ่งจุดประสงค์หลักของการประกาศครั้งนี้ คือ การรณรงค์ให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับแสงมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ (ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://www.light2015.org/)

       เชิญคลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดบทความเกี่ยวกับ แนวทางการจัดการเรียนรู้เรื่อง แสงเลเซอร์ 

 

            บทความ ต้อนรับปีแห่งแสงฯ (1)

 

        บทความ ต้อนรับปีแห่งแสงฯ (2)

Comments

comments