การทดลอง: เกรตติง

คลิปวีดิทัศน์, แสงและทัศนอุปกรณ์

 

จุดประสงค์ เพื่อหาความยาวคลื่นแสงโดยใช้เกรตติง

วิธีทดลอง

    ตอนที่ 1

 1. ต่อกล่องแสงเข้ากับหม้อแปลงโวลต์ต่ำ โดยใช้ความต่างศักย์ 10 - 12 โวลต์
 2. วางไม้เมตรบนกล่องแสงในแนวตั้งฉากกับความยาวของกล่องแสง โดยให้ขีด 50.0 เซนติเมตร อยู่ตรงกับไส้หลอดไฟฟ้าพอดี
 3. มองไส้หลอดไฟฟ้าผ่านเกรตติง โดยให้เกรตติงอยู่ห่างจากไส้หลอดไฟฟ้าประมาณ 1.0 เมตร ดังรูป
 4. วัดระยะห่างของแสงสีต่างๆ ในแถบสว่างที่ 1 ของแสงสีต่างๆ โดยวัดจากแนวกลาง คือ ขีด 50.0 เซนติเมตร ให้วัดระยะห่าง x ของแถบสว่างกลางทั้งสองข้าง (เพื่อหาระยะห่างเฉลี่ย) บันทึกค่าในตาราง
 5. คำนวณหาความยาวคลื่นของแสงสีต่างๆ โดยใช้ความสัมพันธ์   09 เกรติง03

09 เกรตติง01

รูป การจัดอุปกรณ์เพื่อหาความยาวคลื่นของแสงโดยใช้เกรตติง

คำถามชวนคิด

 • แสงสีต่างๆ มีความยาวคลื่นเท่าใด

   

     ตอนที่ 2

 1. ใช้แผ่นกระดาษแข็งสีขาวที่กว้างประมาณ 1 เมตร วางตั้งในแนวดิ่งเป็นฉากรับแสง วางแผ่นเกรตติงในแนวดิ่งบนโต๊ะและให้อยู่หางจากฉากประมาณ 50 เซนติเมตร
 2. ฉายแสงเลเซอร์จากเลเซอร์ไดโอดผ่านเกรตติง จะปรากฎภาพแสงเลเซอร์ ณ ตำแหน่งต่างๆบนฉาก
 3. วัดระยะห่างระหว่างแถบสว่างที่ 1 กับแถบสว่างกลาง โดยวัดระยะห่างทั้งสองข้างของแถบสว่างที่ 1 (เพื่อหาระยะห่างเฉลี่ย) บันทึกค่าในตาราง   
 4. คำนวณหาความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์ โดยใช้ความสัมพันธ์ 09 เกรติง03

09 เกรตติง02

รูป การจัดอุปกรณ์เพื่อหาความยาวคลื่นแสงเลเซอร์

คำถามชวนคิด

 • แสงเลเซอร์ที่ใช้ในการทดลองมีความยาวคลื่นเท่าใด

วีดิทัศน์การทำกิจกรรม

 

Comments

comments