การทดลอง: การเลี้ยวเบนของแสง

คลิปวีดิทัศน์, แสงและทัศนอุปกรณ์

 

จุดประสงค์ เพื่อศึกษาการเลี้ยวเบนของแสง

วิธีทดลอง

  1. ต่อกล่องแสงเข้ากับหม้อแปลงโวลต์ต่ำโดยใช้ความต่างศักย์ประมาณ 8 - 10 โวลต์
  2. ใช้แผ่นกรองแสงสีแดงเสียบที่รองของกล่องแสง เพื่อกรองแสงให้แสงที่ออกจากกล่องแสงมีแต่แสงสีแดง สำหรับผ่านแผ่นสลิต
  3. มองไส้หลอดไฟฟ้าผ่านสลิตเดี่ยวที่มีความกว้างของสลิต 50  100  และ 250 ไมโครเมตร สังเกตและบันทึกภาพที่เห็น ให้สังเกตบริเวณที่ตรงกับไส้หลอดไฟ
  4. ทำการทำลองซ้ำโดยไม่ใช้แผ่นกรองแสงสีแดง (ไม่ต้องบันทึกภาพ)
17 การเลี้ยวเบนของแสง2

รูป การจัดอุปกรณ์แสดงการเลี้ยวเบนของแสงผ่่านสลิตเดี่ยว

วีดิทัศน์การทำการทดลอง

คำถามชวนคิด

  • ภาพจากการเลี้ยวเบนโดยใช้แผ่นกรองแสงผ่านสลิตเดี่ยวที่มีความกว้างต่างกันมีลักษณะอย่างไร  ความกว้างของแถบสว่างสัมพันธ์กับความกว้างของช่องสลิตหรือไม่อย่างไร
  • เพราะเหตุใด  แถบสว่างจึงมีขนาดใหญ่กว่าความกว้างของช่องสลิต
  • ภาพจากการเลี้ยวเบนของแสงในกรณีที่ใช้แผ่นกรองแสงสีแดงจะแตกต่างจากภาพจากการเลี้ยวเบนของแสงเมื่อไม่ได้ใช้แผ่นกรองแสงสีแดงอย่างไร

Comments

comments