ตัวอย่างแบบประเมินทักษะและเจตคติ

 
..............  ตัวอย่างแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                 ตัวอย่างแบบประเมินการนำเสนอ                 ตัวอย่างแบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์               ตัวอย่างแบบประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21               ตัวอย่างแบบประเมินตนเอง
 
.................
                  

Comments

comments